جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده: محمدعلی مولایی
استاد راهنما: محمدابراهیم جناتی
استاد مشاور: حمید ناظمان
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1371
مکان دفاع : دانشگاه امام صادق (ع)

 چکیده:

 فصل اول پایان‌نامه به مباحثی چون: اصل عدل و قسط، رابطه عدل با توازن، بررسی مفهوم توازن، رابطه قوامی بودن اموال با توازن، راهبرد تعدیل همراه با رشد، مکانیسم برقراری توازن اجتماعی، اصول و مبانی سیاست‌های حمایتی اسلام و ... اختصاص یافته است. فصل دوم رساله ضمن بیان مفهوم واقعی مالکیت در اسلام و تشریح قوانین و چارچوب آن برآنست تا همسوئی این قوانین را در ایجاد توازن نشان دهد. فصل سوم رساله با عنوان نقش تعدیل‌کننده مالیات‌های اسلامی بیان می‌کند که مالیات‌های اسلامی دارای اثر کاملاً مثبت بر تولید و مصرف بوده و با توجه به پیش‌فرض‌ها و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی، قادرند به‌نوبه خود زمینه ایجاد تعادل و توازن را فراهم آورند. نظارت مستقیم دولت بر بازارها و ایجاد شرایط برای رشد موزون افراد صالح و ابزارهای خاص بکار گرفته شده در حین تولید ثروت یعنی مرحله مبادله از جمله مباحثی است که در فصل چهارم به آن اشاره شده است. فصل پنجم رساله با هدف بیان این مطلب نگاشته شده که الگوی مصرف فرد مسلمان با آنچه در نظام‌های دیگر وجود دارد متفاوت است ‌اینکه ‌ارزش‌های حاکم بر مصرف اسلامی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌های توازن را ایجاد می‌نماید.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در شش فصل ارائه شده است:
فصل اول: «اصول موضوعه و مفاهیم بنیانی»
* اصل عدل و قسط
* اصل توازن
* مفهوم فقر و غنا
* اصول و مبانی سیاست‌های حمایتی اسلام
* ثروت
فصل دوم: «تحلیل تئوریک مالیت اسلام و نقش آن در توازن»
* تأثیر مفهوم در عملکرد
* مالکیت مطلقه خداوند
* مالکیت دولتی
* مالکیت ثروت‌های طبیعی
* مالکیت خصوصی
فصل سوم: «بررسی نقش تعدیل‌کننده مالیات‌های اسلامی»
* زکات
* خمس
* جزیه
* شبه مالیات‌ها
* جایگاه مالیات‌های تابعی
* تحلیلی تئوریک بر ایجاد توازن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال
فصل چهارم: «گستره نظارت دولت بر تجارت»
* تبیین جایگاه تجارت و اثرات ناشی از آن بر توزیع
* نظارت و کنترل حکومت اسلامی بر تجارت
فصل پنجم: «ملاحظاتی پیرامون رفتار مصرفی فرد مسلمان و نقش آن در ایجاد توازن»
* کلیاتی در مورد مصرف فرد مسلمان
* ارزش‌های مؤثر بر مصرف شخصی
* رضایت خاطر افراد (حداکثر مطلوبیت فرد مسلمان)
* عوامل مؤثر بر مصارف اجتماعی
فصل ششم: «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری».