جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده: ناصر حسین حافظی
استاد راهنما: عباس موسویان
استاد مشاور: رضا حسینی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1385
مکان دفاع : جامعه المصطفی العالمیه

 چکیده:

 این تحقیق دارای یک مقدمه و هفت فصل می‌باشد. در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بیان مسئله پژوهش، سؤالات اصلی و فرعی پژوهش، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و تعریف و جایگاه توزیع و نظریه و اختلاف نظرهای مکاتب اقتصادی درباره توزیع مطرح شده است. در فصل دوم اهمیت کار و تولید از دیدگاه اسلام شامل تعریف تولید و تشویق به آن، تولید در پرتو وحی، اهداف و انگیزه‌های تولید و اقسام تولید بررسی شده است. در فصل سوم مبانی و توزیع ثروت و درآمد در اسلام،‌ شامل اصالت فرد و جامعه، حدود مالکیت و اقسام آن،‌دیدگاه اسلام راجع به مال و ثروت، دیدگاه اسلام راجع به عدالت اجتماعی و اقتصادی،‌ارائه گردیده و در فصل چهارم راهکارهای توزیع قبل از تولید شامل منابع طبیعی، مالکیت انفال، مشترکات و مباحات اولیه، در اقتصاد اسلامی بیان شده و در فصل پنجم راهکارهای توزیع پس از تولید شامل عوامل تولید، قراردادهای عوامل تولید و سهم و حقوق عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته و در فصل ششم راهکارهای توزیع مجدد، شامل مالیات‌های شرعی همچون زکات و خمس و جزیه، مالیات‌های حکومتی و وجوهات مردمی مانند انفاقات،‌ صدقات و موقوفات مورد بحث قرار گرفته و بالاخره در فصل هفتم جمع‌بندی نهایی و نتیجه‌گیری پژوهش ارائه می‌گردد.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در هفت فصل ارائه شده است:
فصل ول: «کلیات و مفاهیم»
* بیان مسئله پژوهش
* سؤال اصلی پژوهش
* سؤالات فرعی پژوهش
* اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
* واژگان کلیدی پژوهش
* اهداف پژوهش
* فرضیه‌های پژوهش
* روش انجام تحقیق و گردآوری مطالب
* ساختار پژوهش
* توزیع و جایگاه آن
* تعریف توزیع
* هدف توزیع
* نظریه‌های مکاتب و اندیشمندان درباره‌ی توزیع
فصل دوم: «اهمیت کار و تولید در اسلام»
* مفهوم تولید
* فراوانی منابع تولید
* اهمیت تولید
* اهداف و انگیزه‌های تولید
* اقسام تولید
فصل سوم: «مبانی توزیع درآمد در اسلام»
* اصالت فرد و جامعه
* مالکیت مختلط
* مال و ثروت
* زهد و قناعت
* عدالت اقتصادی
فصل چهارم: «راهکارهای توزیع قبل از تولید»
* تعریف منابع طبیعی
* انواع منابع طبیعی
* شیوه‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی
* مسئولیت و نظارت دولت بر منابع طبیعی
* اصول حاکم بر کیفیت بهره‌برداری
فصل پنجم: «راهکارهای توزیع پس از تولید»
* تعریف عوامل تولید
* انواع عوامل تولید
فصل ششم: «راهکارهای توزیع مجدد»
* مالیات‌های شرعی
* مالیات‌های حکومتی
* وجوهات مردمی
فصل هفتم: «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری».