جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
نویسنده: امینه زمانی
استاد راهنما: ژاله رفاهی
استاد مشاور: کاترین فکری
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392
مکان دفاع : دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دوستی‌های قبل از ازدواج با کیفیت و رضایت زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی واحد مرودشت می‌باشد. پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی و جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در سال تحصیلی 92-91 را شامل می‌شود که از بین آن‌ها 202 نفر به روش تصادفی انتخاب شده کرده و پرسشنامه‌های رضایت زندگی، کیفیت زندگی و روابط دختر و پسر را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از رگرسیون و ماتریس همبستگی استفاده شده است و نتایج نشان داد که متغیر دوستی قبل از ازدواج با کیفیت زندگی زناشویی رابطه منفی معنی‌داری دارد و فقط با دو مؤلفه سلامت جسمی و سلامت روانی (از مؤلفه‌های کیفیت زندگی) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین متغیرهای دوستی قبل از ازدواج و رضایت زناشویی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد؛ اما نتایج دوستی قبل از ازدواج با مؤلفه‌های رضایت زناشویی نشان داد که بین دوستی قبل از ازدواج با مؤلفه‌های موضوعات شخصی، ارتباط زناشویی، اوقات فراغت، روابط جنسی و بستگان و دوستان رابطه معنی‌داری دیده نشد. ولی در مؤلفه تعارض، نظارت مالی و ازدواج و فرزندان رابطه معنی‌داری دیده نشد. در نهایت دوستی قبل از ازدواج قابلیت پیش‌بینی رضایت زناشویی را به میزان 7/0 دارد.

کلیدواژه‌ها: دوستی‌های قبل از ازدواج، رضایت زناشویی، کیفیت زندگی.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات پژوهش»
فصل دوم: «مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش»
فصل سوم: «روش اجرای پژوهش»
فصل چهارم: «تجزیه و تحلیل داده‌ها»
فصل پنجم: «نتیجه‌گیری و پیشنهادات».

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!